4055759862 ¹ØÓÚÎÒÃÇ ²úƷչʾ 3046121271 4044095454 2146320371 ÁªÏµÎÒÃÇ  
·µ»ØÊ×Ò³
 
  508-403-1260
  ÈýÏàÈýÏßµçÔ´Â˲¨Æ÷
  2312465304
  Ö±Á÷µçÔ´Â˲¨Æ÷
  (403) 345-2623
  IEC²å×ùÐÍÂ˲¨Æ÷
  361-445-2582
  ËÅ·þרÓÃÂ˲¨Æ÷
  ¹â·üרÓÃÂ˲¨Æ÷
  Âö³åȺÒÖÖÆÆ÷
  EMIÎüÊÕÔª¼þ
  Ƭ״Â˲¨Æ÷
  ¾üÓü¶Â˲¨Æ÷
 

 

      
   
    ±±¾©»Ý²©¶Ùµç´Å¼æÈݼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨Ô­±±¾©»Ý²©¶Ùµç×ÓÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾£©£¬³ÉÁ¢ÓÚ1999Äê¡£2002ÄêЭÖúº£¶ûÈ¡µÃÖйúÊ×ÕÅ3CÈÏÖ¤Ö¤Êé¡£

    ¼¼ÊõÁ¦Á¿ºÍÉú²úÄÜÁ¦Ê®·ÖÐÛºñ£¬µçÔ´Â˲¨Æ÷ÄêÉú²úÄÜÁ¦´ï1500ÍòÖ»£¬²úÆ·ÖÊÁ¿ÓÅÒì¡¢ÐԼ۱ȸߡ¢¹©»õÖÜÆڶ̣¬¹ã·ºÓ¦Óõ½Í¨ÐÅÉ豸¡¢¼ÒÓõçÆ÷¡¢»úеÖÆÔì¡¢×Ô¶¯¿ØÖÆ¡¢µçÁ¦µç×Ó¡¢·çµçË®Á¦¡¢µçÔ´¡¢Ò½ÁÆ¡¢¾ü¹¤µÈÐÐÒµ¡£

    Ö÷Òª²úÆ·ÓУºµçÔ´Â˲¨Æ÷¡¢Âö³åȺÒÖÖÆÆ÷¡¢Ð³²¨Â˲¨Æ÷¡¢EMIÎüÊÕÔª¼þµÈ¡£

    ÎÒÃÇÓÐÒ»Ö§¾­¹ýÑϸñÅàѵµÄ¼¼ÊõÐÍÏúÊÛ¹¤³Ìʦ¶ÓÎ飬Äܸù¾Ý¿Í»§ÌṩµÄ¸ÉÈÅÇé¿ö¼°Ê±×ö³öÅжϲ¢Ñ¡ÐÍ£¬Ò²¿ÉÕë¶Ô¾ßÌåÇé¿öÁ¿Éí¶¨×ö£¬¸ßЧ¿É¿¿µØΪ¿Í»§½â¾öʵ¼ÊÎÊÌâ¡£

/hbd_manage/editor/UploadFile/2012321111453794.swf
               
   ±±¾©»Ý²©¶Ùµç´Å¼æÈݼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾  Tel.010-59796506  Fax.010-59795854
   Copyright ©2005 by Hugeton. All rights reserved.
   ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÔÆÆðÍø       3367024505